Teljeskörű üzem- és intézményellátás
  • basic-online.hu
  • basic-online.hu
  • basic-online.hu
  • basic-online.hu
  • basic-online.hu
30.000 TERMÉK - KÖRNYEZET - RAKTÁR - SZÁLLÍTÁS - ÜZEM - IRODA témakörben
KatalógusokKiemelt termékekAkciós termékekÁltalános Szerződéskötési FeltételekJó tudniKapcsolat
Általános szerződési feltételek

Basic’s Hungária Kft.

1225 Budapest, Bányalég utca 36-38. 
E-mail: info@basic-online.hu

Tel: +36 (1) 920 14 33
        +36 (1) 920 14 34

Fax: +36 (1) 920 14 35

 

Adatkezelési Tájékoztató és Általános Szerződési Feltételek

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL

 SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

BEVEZETÉS

I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

III. FEJEZET - AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

2. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

3.  Az érintett jogainak elősegítése

IV. FEJEZET -  LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN -  TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

V. FEJEZET - TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

 

 

BEVEZETÉS

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 

 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

 

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

 

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

 

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Basic’s Hungária Kft

Székhely: 1225 Budapest, Bányalég u. 36-38.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-887507

Adószám: 14069831-2-43

Képviselő: Fazekas Norbert

Telefonszám: 06-30-9165-980

Fax: 06-1-920-1435

E-mail cím: info@basic-online.hu

Honlap: www.basic-online.hu

(a továbbiakban: Társaság)

 

II. FEJEZET

TOVÁBBI LEHETSÉGES ADATFELDOLGOZÓK

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

 

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 

Megbízhatunk harmadik személyeket, hogy különös/ speciális szolgáltatásokat nyújtsanak, úgymint informatikai, logisztikai, alapvető kereskedelmi és működési folyamatokat támogató speciális szakértői tevékenységeket. Ezen túl – többek között – megbízunk jogi tanácsadókat, vezetői tanácsadókat és könyvvizsgálókat. Ezen harmadik személyek szolgáltatásaikat a mi ellenőrzésünk és utasításunk szerint nyújtják, és hozzáférésük lehet az Ön személyes adataihoz a szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben.

 

Továbbá az Ön személyes adatait a jogilag megengedhető mértékig továbbíthatjuk nemzeti és külföldi hatóságok részére (pl. nyugdíjalapok, adóhatóságok vagy államügyészségek) vagy bíróságoknak, hogy teljesítsük a jogi kötelezettségeket, vagy ha a társaság érdekében ez szükséges.  

 

III. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

 

1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

 

(1)  Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési szabályzatban meghatározott adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.

 

(2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. 

 

(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

 

(4) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

 

(5) A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

 

(6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

(7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

2. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

 

 

(1) A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

(2) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

 

3.  Az érintett jogainak elősegítése

 

A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

 

 

IV. FEJEZET

LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN -  TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

 

1. Ahonlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével - a hozzájárulását kell kérni.

 

2.  Általános tájékoztatás a sütikről

 

2.1. A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is.  A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.

 

2.2.  A süti lényege, hogy az weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.

 

2.3.  A sütik fajtái:

2.3.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).

2.3.2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

2.3.3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a "teljesítmény"-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

 

2.4. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.  Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

 

3.  Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról

 

3.1. A látogatás során kezelt adatkör: Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

• kattintás.

 

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

 

3.2. A honlapon alkalmazott sütik

 

3.2.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

 

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint aszolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

3.2.1. Használatot elősegítő sütik:

 

Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Aszolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót.

 

3.2.2. Teljesítményt biztosító sütik:

Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

 

 

V. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

 

I.   Az érintett jogai röviden összefoglalva:

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése 

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

4. Az érintett hozzáférési joga

5. Ahelyesbítéshez való jog

6. Atörléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

8. Aszemélyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

9. Az adathordozhatósághoz való jog

10. Atiltakozáshoz való jog

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

12. Korlátozások

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

14. Afelügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

15. Afelügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

 

II. Az érintett jogai részletesen:

 

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

 

1.1.Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

1.2.Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

 

1.3.Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

 

1.4.Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

1.5.Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

 

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

 

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

 

2.1.Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.  Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:

a)  az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen), 

c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,

d)  jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,

e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik - , illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;

e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

 

2.2.A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

2.3.Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

 

 Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

 

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

 

3.1.Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet  az adatkezelőnek  a személyes adatok megszerzésétől számított  legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint  a személyes adatok forrásáról  és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

 

3.2.A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók.

 

E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

 

4. Az érintett hozzáférési joga

 

4.1.Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

 

4.2.Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

 

4.3.Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

 

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

 

5. Ahelyesbítéshez való jog

 

5.1.Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

5.2.Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

 

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

 

6. Atörléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

6.1.Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

 

7.Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

7.1.Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

7.2.Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

 

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

 

8. Aszemélyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

 

9. Az adathordozhatósághoz való jog

 

9.1.A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

9.2.Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

 

9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

 

10. Atiltakozáshoz való jog

 

10.1.Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f))  alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10.2.Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

10.3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

10.4.Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

10.5.Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.

 

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

11.1.Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

11.2.Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a)  az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b)  meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

11.3. Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

 

12. Korlátozások

 

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

 

E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

 

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

13.1.Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

 

a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

c) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

13.2.Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

A további szabályokat a Rendelet   34. cikke tartalmazza.

 

14. Afelügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

 

15. Afelügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

15.1.Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

15.2.Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

15.3.A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

15.4.Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

 

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

 

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

16.1.A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

 

16.2.Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

 

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

 

Kelt, Budapest, 2018. május 25.

 

  Fazekas Norbert, ügyvezető

 

 

 

 

Általános Szerződéskötési Feltételek – BASIC’S Online

 

Kedves Partnerünk!

Köszönjük, hogy a Basic’s Online-t választotta. Kínálatunkban minden berendezést megtalál, amire cégének szüksége van. Ha nem így lenne, vegye fel velünk a kapcsolatot telefonszámunkon, illetve e-mailen: info@basic-online.hu

 

Cégünk adatai:

Cégnév:  BASIC´S Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév:  BASIC´S Hungária Kft.

Székhely:  1225 Budapest, Bányalég u. 36-38.

Fióktelephelyek:  8448 Ajka-Bakonygyepes, Fecske u. 4/D.

                               8200 Veszprém, Aulich Lajos u. 44.

E-mail elérhetőség:  info@basic-online.hu

Honlap:  www.basic-online.hu

Bank neve:  K&H BANK  Nyrt. 

Bankszámla: HUF  10400810-00019806-00000006

Deviza számla EUR  10400810-00026077-00000006

Statisztikai számjel:  14069831-5190-113-01

Bejegyzi Cégbíróság:  Fővárosi Cégbíróság

Cégjegyzék száma:   Cg. 01-09-887507

Adószám:   14069831-2-43

Közösségi adószám:  HU14069831

Közösségi adószám érvényességének kezdete  2007.10.16

Bejegyezve:  2007. október 18. 

Létesíti okirat kelte:  2007. október 05.

 

 

Szállítási Kondíciók

 

Termékeinket futárpartnerünk közreműködésével juttatjuk el Önhöz. A szállíthatóság módja szempontjából megkülönböztetünk kis csomagot és raklapos küldeményt.

Kis csomag

A kis csomag maximális mérete 80 x 80 x 80 cm, maximális tömege 40 kg. A kis csomag szállítási díja Magyarország határain belül bruttó 1905 Ft, eltérő esetben a terméknél külön megjegyzést talál. Bruttó 24 000 Ft értékű rendelés felett ingyenes! Utánvéti díjat nem számítunk fel. 

Raklapos csomag

Raklapos küldemény a 80 x 80 x 80 cm-es méretet, vagy 40 kg-ot meghaladó termék. Raklapos díjszabásunk a következő:

- Budapesten 1 vagy több szekrény esetén nettó 5 000 Ft ellenében házhoz szállítással ajánljuk a terméket.

- Az ország más pontjaira eltérő megegyezés hiányában palettánként nettó 9500 Ft szállítási költséggel kalkulálunk. 

- A szállítás utcaszintig történik.

Nagyértékű rendelés esetén  a szállítási költséggel kapcsolatban kérje ajánlatunkat!

 

Internetes katalógusainkból egyszerűen rendelhet. 

1.  A  termékeket  kiválasztásuk  és  a  darabszám  megadása  után  a  narancssárga  színű ’OK’ gombbal teheti a kosárba. A kosártartalom az oldal fejléce alatt jobbra tekintheti meg.

2.  A  kosárban  a  „kosár”  fülön  újra  átgondolhatja  mely  termékeket  kívánja  megrendelni,  a „vásárló adatai” fülön a számlázási-szállítási információkat tudja megadni. 

3.  A  megrendelést  a  „tovább  a  megrendeléshez”  gombbal  a  Rendelés  összes  (vásárlói  és termék)  adatát  egy  oldalon  tekintheti  meg.  A  rendelést  a  „megrendelem”  gombbal  tudja elküldeni részünkre.

Árukiadás: Minden hétköznap 8.00-12.00 és 14.00-16.00 között 

 

Vásárlását,  érdeklidését  előre  is  köszönjük,  a  megrendelést  alábbi  Üzletkötési  Feltételek szerint teljesítjük:

 

1.  Általános 

Célunk,  hogy  megrendelőinket  elégedett  felhasználókká  tegyük.  Az  Általános Szerződéskötési Feltételek célja, hogy szabályozza a vásárló és az eladó jogait, kötelességeit. Az alábbi általános üzletkötési feltételekben megfogalmazottak minden megrendelővel kötött üzletre  érvényesek.  Alapesetben  ügyfeleink  vállalkozások,  önálló  jogi  személyiséggel rendelkező cégek.  A  megrendelések  teljesítése  során  kizárólag  ezen  feltételek  érvényesek. Egyedi  feltételek  érvénybe  lépése  csak  a  megrendelő  részére  küldött  írásos  elfogadói nyilatkozattal történik. 

 

2.  Ajánlatok

A feltüntetett kondíciók nem minősülnek konkrét ajánlattételnek. Az időközbeni eladás jogát fenntartjuk.  A  megrendelés/megbízás  elfogadása  kizárólag  írásos  visszaigazolás  küldése esetén érvényes.

 

3.  Árak

A  termékek  mellett  szereplő  árak  „Ab  Werk”  (Szállító  telephelyi  átvétel)  árak,  nem tartalmazzák a csomagolás, betárolás, szállítás költségét. Kivételt képeznek azok a termékek, melyeket  „díjtalan  házhozszállítás”-sal  jelöltünk.  Ebben  az  esetben  a  megjelölt  ár  az  áru megrendelő által megjelölt szállítási címen – földszinten – történő átadásáig minden költséget tartalmaz.  Csomagolóanyag  visszavételét,  elszállítását  csak  ellenérték  fejében  vállaljuk. Törekedünk  arra,  hogy  a  felhasznált  csomagolóanyag újrahasznosítható  anyagból  készüljön. A listában lévő termékeknél a feltüntetett árak nettó árak, de a termékre vonatkozó oldalon a mindenkor  érvényes  ÁFA  értékével  növelt  bruttó  ár  is  szerepel.  Fenntartjuk  magunknak  a jogot,  hogy  az  írásos  visszaigazoláson  szereplő  árat  a  gyártó  visszaigazolása  alapján módosítsuk.  A  termékek  árai  270  Ft/Euro  árfolyamig  érvényesek,  az  árfolyam  változása esetén a visszaigazolásban szereplő ár az irányadó. 

 

4.  Fizetés

A  termékek  ellenértékét  utánvéttel,  előre  utalással,  készpénzzel  telephelyi  átvétellel, átutalással lehet kiegyenlíteni. Az átutalással történő számlázás feltétele előzetes egyeztetés a Szállító és a Megrendelő között. Átutalás esetén késedelmes fizetéskor késedelmi kamat kerül felszámításra,  melynek  mértéke  a  mindenkori  jegybanki  alapkamat  összege.  Téves utalás, vagy elállás esetén a visszajáró összeget a banki költségekkel csökkentve utaljuk vissza. 

 

5.  Szállítás

 

A  szállítás  dátumaként  a  visszaigazoláson  megjelölt  dátum  tájékoztató  jellegű,  amelynek betartásáért mindent megteszünk, de felelősséget nem vállalunk. Megrendelő felé felelősséget kizárólag olyan, írásban megadott szállítási határidőért vállalunk, ahol a dátum a megrendelés létrejöttének egyik alapfeltétele volt. Részteljesítés jogát fenntartjuk, a Megrendelő kifejezett kérésére  egyben  történő  szállítást  is  végzünk.  A  szállítási  késedelem  csak  abban  az  esetben jogosítja  fel  Megrendelőt  az  elállásra,  ha  a  két  fél  által  ésszerűnek  mondott  pótlólagos határidő  –  amely  minimum  2  hét  –  is  eredménytelenül  eltelt.  Amennyiben  a  szállítási késedelem tőlünk független okból következik be, a késedelemért felelősséget nem vállalunk. A szállítási késedelemből eredő kártérítésre a Megrendeli maximum a szerződés összegéig a Szállító  hanyagságából  felróható  ok  következtében  jogosult.  Amennyiben  a  termék  jellege úgy  kívánja  vagy  lehetővé  teszi,  Szállító  jogosult  szétszerelt,  szerelésre  kész  állapotban szállítani. 

 

6.  Kockázatviselés

A  termék  állapotromlásával  kapcsolatban  fennálló  kockázatot  a  Szállító  a  termék  átadásáig viseli. Amennyiben  a  termék  szállítása  egyedi  ajánlatot  igényel,  Szállító  a  kockázatot  a szállítócég  képviselőjének  átadásáig  viseli.  Megrendelő  köteles  a  termék  állapotát  átvételkor ellenőrizni, és a szállítást végző személlyel az esetleges eltérés tényét írásban rögzíteni. 

 

7.  Garancia

Hiányos  teljesítés  esetén  Szállító  jogosult  eldönteni,  hogy  a  teljesítést  hiánypótlással, javítással  vagy  termékcserével  teszi  teljessé.  Hiányos  teljesítést  14  napon belül  kell  a Megrendelőnek  jeleznie,  ennél  később  érkező  észrevételeket  Szállító  nem  köteles automatikusan orvosolni. A hiányos teljesítés bizonyításának terhe a Megrendelőé. A hiányos teljesítés  késedelmes  vagy  nem  kielégítő  pótlásával  Megrendelő  kártérítésre  jogosult, melynek mértéke  a részteljesítés és  a teljes  érték közötti különbözet. Amennyiben a hiányos teljesítésből  adódóan  Megrendelő  részére  a  termék  nem  teljesíti  a  használhatóság követelményeit, jogosult elállni a szerzidéstől. Amennyiben a hiányos teljesítés a Megrendelő által a termék nem szakszerű használatából adódik, a reklamációt Szállító nem fogadja el. A termékek  tulajdonságaival  kapcsolatban  a  gyártó  katalógusában  szereplő  értékek  az irányadóak,  a  gyártó  reklámjaiban,  egyéb  vásárlás  ösztönző  programjaiban  szereplő tulajdonságokért  felelősséget  nem  vállalunk. Szállító  felelőssége  a  terméktulajdonságokat illetően addig terjed ki, ameddig Szállító a gyártó felé érvényesíteni tudja azokat. Reklamáció elfogadásának feltétele a szóban forgó termék Szállító általi vizsgálata. 

Az  általános  garanciális  idő 3 év.  Ettől  termékenkénti  eltérés  lehetséges.  A  garancia érvényesítésének feltétele a termék rendeltetésszerű használata. A garancia nem vonatkozik a használatból eredi kopás, elfáradás jellegű hibákra. A garanciát a gyártó általi szakvélemény kizárhatja.  A  Szállító  pótlólagos  garanciát  nem  vállal,  a  gyártó  általi  eredeti  garanciák  teljes  egészében biztosítottak. 

 

8. Szavatosság, jótállás

Jogos  minőségi  illetve  mennyiségi  kifogás  esetén  a  szavatossági,  ill.  -  ahol  a  jogszabály kötelezi  jótállást  ír  elő  -  jótállási  kötelezettséget  Szállító  a  törvényi  előírások  szellemében teljesíti.  A  törvényes  szavatossági  idő  24  hónap.  A  szavatossági,  jótállási  igények  minden esetben a Szállító által kiállított számla felmutatása ellenében kerülnek teljesítésre. A termék átvétele  után  azokért  a  meghibásodásokért,  melyekre  a  jótállás  egyébként  érvényes,  de  a vevőnél  nem  rendeltetésszerű  használat  következtében  keletkeztek  Szállító  nem  vállal felelősséget. A rejtett hibát felfedezése után késedelem nélkül, de legkésibb az áru átvételétől számított  12  hónapon  belül  kell  jelezni.  A  reklamációt  írásban  kell  jelezni,  a  jótállási  idő szempontjából  a  számla  teljesítési  dátuma  az  irányadó.  A  minőségi  reklamáció  megítélése szempontjából a meghibásodást mintával vagy hivatalos szakértői véleménnyel kell igazolni. Amennyiben a szerződi felek nem egyeznek meg másképpen, a reklamáció nincs befolyással a  teljes  számlázott  összegre  vonatkozó  fizetési  kötelezettségre.  A  meghibásodott  termékkel kapcsolatos kötelezettségeken kívül a vevőnek nincs joga más kártérítést, - különös tekintettel a hibás termék leszállítása következtében elmaradt haszon megtérítését - követelnie. 

 

9.  Termék visszavétele, elállási jog

Nem a webáruházi felületen megrendelt egyedi megrendelés alapján az országba szállított termék rendelésekor elállás esetén a gyártó által kalkulált visszaszállítási és visszavételi költséget Megrendelőnek meg kell térítenie.

Megrendelőnek joga az árut 14 napon belül visszaküldeni. A visszaküldést nem szükséges indokolni. Alábbi feltételek szerint történik a visszavétel, elállás rendezése:

- Az elállási jog csomagolásában bontatlan, vagy bontott, de hiánytalan gyári csomagolású termékre vonatkozik. A termékről egyértelműen megállapítható, hogy nem volt használatban.

- Nem vonatkozik az elállási jog az átvétel után megsérült termékekre.

- A visszavételre, elállásra vonatkozó kérést írásban (e-mailben vagy faxon) kell bejelenteni.

- Az áru ellenértékét legkésőbb a sértetlen áru megérkezését követő 10 munkanapon belül visszautaljuk a vevő által megadott bankszámlaszámra.

- A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszaszállításának költségeire, melyeket a Megrendelőnek kell viselnie. Abban az esetben, ha a kiszállítás ingyenesen történt, Megrendelőnek meg kell térítenie a termék súlya alapján kalkulált kiszállítás költségét is.

- A visszavétel csak az eladóval való előzetes egyeztetés után, az eladó által meghatározott címre, sértetlen állapotban és  eredeti csomagolással lehetséges.

- Az elállási jog a standard kínálatában nem szereplő, megrendelésre gyártott, valamint a különleges kedvezményekkel értékesített termékekre nem vonatkozik (pl.: extra szín vagy méret, különleges mennyiségi kedvezmény, stb.).

 

10. Tulajdonjog fenntartása

A  szállítás  tulajdonjog  fenntartással  történik:  az  üzleti  kapcsolatból  adódó  valamennyi követelés  kielégítésével  száll  át  Megrendelőre  a  tulajdonjog.  Megrendeli  jogosult  az üzletmenet  keretében  a  jogfenntartás  alá  esi  árut  feldolgozni  vagy  továbbértékesíteni.  A továbbértékesítésből  származó  árbevétel  a  Megrendelővel  szemben  fennálló  valamennyi követelés  erejéig  Szállítót  illeti  meg.  Más  árukkal  való  összekapcsolás,  feldolgozás  esetén  a résztulajdon értékarányosan Szállítóra száll a jogfenntartás ideje alatt. Az áru ellenértékének nem  normál  üzletmenet  szerint  történi  befolyásával  járó  plussz  költségeket  Megrendelő köteles viselni. 

 

11. Termékadatok

A terméktulajdonságok, úgymint méret, szín, súly, terhelhetőség, tárolási kapacitás, és egyéb fizikai jellemzik feltüntetése a Szállító legjobb tudása és lelkiismerete szerint, a gyártók által rendelkezésre  bocsátott  adatok  alapján  történt.  Az  adatok  valódiságáért  felelősséget Szállító nem  vállalhat.  Kivételt  képeznek  azok  a  megrendelések,  amelyeknél  kifejezetten  ezen tulajdonságra hivatkozva történt írásbeli kommunikáció: megrendelés és visszaigazolás. 

 

12. Adatkezelés

Tájékoztatjuk  Megrendelőinket,  hogy  adataikat  a  szerződés  teljesítése  és  a  szerződés feltételeinek  későbbi  bizonyítása  érdekében  tároljuk.  Adatait  harmadik  félnek  nem  adjuk  át, kivéve,  ha  a  szerződés  teljesítésekor  harmadik  fél  alvállalkozóként  közreműködik.  Az alvállalkozók  az  átadott  személyes  adatokat  semmilyen  módon  nem  jogosultak  megőrizni, felhasználni,  illetve  további  személyeknek  átadni.  Adatainak  kezelésekor  az  Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

 

13. Illetékes Bíróság

A  szerződéses  viszonyból  származó  bármely  jogvita  tekintetében  Felek  kikötik  és  alávetik magukat  a  Pesti  Központi  Kerületi  Bíróság,  illetve  -  amennyiben  az  eljárás  megyei  bírósági hatáskörbe tartozik - a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. Kizárólag a magyar jog az  irányadó.  Külföldi  székhelyű  Megrendeli  esetén  is  a  magyar  szabályozást  tekintjük érvényesnek.

 

14. Érvényesség

Amennyiben  jelen  Általános  Üzletkötési  Feltételek  egyes  pontjai  részben  vagy  teljesen érvénytelenek  vagy  megvalósíthatatlanok  lennének,  illetve  ilyenné  válnának,  akkor  ez  nem érinti  a  többi  rendelkezést  és  a  teljes  jogügylet  érvényes  voltát.  Az  érvénytelen  vagy  nem megvalósítható rendelkezéseket olyan rendelkezésekkel kell helyettesíteni, melyek gazdasági célja leginkább megközelíti a hatálytalan vagy nem megvalósítható rendelkezések által elérni kívánt gazdasági célokat.

 

Megtiszteli megrendelését várja a Basic’s Online értékesítési csapata! 

Utoljára megtekintett termékek
BASIC's Online | Cím: 1225 Budapest, Bányalég utca 36-38. | Tel: +36 (1) 920 14 33, +36 (1) 920 14 34, Fax: +36 (1) 920 14 35 | E-mail: info@basic-online.hu | Honlap frissítve: 2018. június 26.
Szoftverfejlesztés: Modulsys Kft.
eXTReMe Tracker
Szállítás akár 24 órán belül iss